Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden Readers Online Universiteit Leiden

Artikel 1. Definities

 • Universiteit Leiden: de Universiteit Leiden gevestigd te Leiden, geregistreerd bij de KvK onder nummer 27368929;
 • Student: eenieder die via de website Readeronline van de Universiteit Leiden een bestelling plaatst voor één of meerdere readers.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • 2.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op elk aanbod van de Universiteit Leiden op de website Readeronline en op alle overeenkomsten die via Readeronline van de Universiteit Leiden tot stand komen.
 • 2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de Voorwaarden langs elektronische weg aan de Student ter beschikking gesteld zodat de Student kennis kan nemen van de inhoudelijke bepalingen en op een zodanige wijze dat deze door de Student op een eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 • 2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk door de Universiteit Leiden worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 • 2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Universiteit Leiden worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Universiteit Leiden ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

 • 3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat de Universiteit Leiden de bestelling van de Student heeft geaccepteerd. De Universiteit Leiden is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Universiteit Leiden dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

 • 4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Deze overige kosten worden bij het verzend gereed maken van de bestelling aan de factuur toegevoegd.
 • 4.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan een bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.
 • 4.3 Bestellingen met online betaling worden in behandeling genomen nadat de betaling is geschied, waarna annulering niet meer mogelijk is.
 • 4.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de Student gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen één (1) dag na mededeling van de prijsverhoging door Universiteit Leiden.
 • 4.5 Creditcard betalingen worden per direct afgeschreven.

Artikel 5. Levering

 • 5.1 Levering door Universiteit Leiden vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen veertien (14) kalenderdagen na betaling, tenzij door Universiteit Leiden anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig kan plaatsvinden ontvangt de Student binnen twee (2) weken na plaatsing van de bestelling daarvan bericht (e-mail). De Student heeft in dit geval het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling (e-mail) aan Universiteit Leiden, op voorwaarde dat deze mededeling binnen vierentwintig (24) uren volgt op het bericht van de Universiteit Leiden. Overschrijding van de levertermijn geeft de Student geen recht op schadevergoeding.
 • 5.2 Levering vindt plaats op het moment dat:
  • a. het beschikbaar gestelde product door (of namens) de Student wordt afgehaald. Een beschikbaar gesteld product dient door de Student binnen drie maanden te worden afgehaald én voor aanvang van het zomerreces. Indien de Student na het verstrijken van deze termijn het product niet heeft afgehaald wordt het product niet langer beschikbaar gesteld. Alsdan maakt de Student geen aanspraak meer op het product en heeft de Student geen recht op restitutie van betaalde gelden en/of schadevergoeding. Het product blijft wel in digitale vorm beschikbaar, een en ander zoals vermeld in artikel 12;
  • b. het bestelde product door de Universiteit Leiden is verzonden naar de Student. Het   verzenden vindt op verzoek van de student plaats. Aan dit verzenden zijn kosten verbonden en komt voor risico van de Student.
 • 5.3 Een opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De Universiteit Leiden is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de Student de Universiteit Leiden in gebreke heeft gesteld.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

 • 6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de Student al hetgeen de Student op grond van enige overeenkomst, die via Readeronline tot stand is gekomen, aan Universiteit Leiden verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op de Student over.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 • 7.1 De Student dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Universiteit Leiden geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 8. Reclames,  aansprakelijkheid en retour

 • 8.1 De Student heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele dan gebleken gebreken dient de Student uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Universiteit Leiden te melden. Geen herroepingsrecht is van toepassing voor een Leermiddel dat nadrukkelijk (ook in de wet) is uitgezonderd, waaronder; leermiddelen die op maat gemaakt zijn besteld, zoals bij printing on demand, verzegelde producten, als het zegel verbroken is (bijvoorbeeld cd’s, cd-roms, dvd’s e.d.)
 • 8.2 Indien is aangetoond dat het/de product(en) niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Universiteit Leiden de keuze het/de desbetreffende product(en) tegen retournering daarvan te vervangen door (een) nieuw(e) product(en) dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.
 • 8.3 Retourneren is na ontvangst van de bestelling is, behoudens het bepaalde in 8.1 en 8.2, niet mogelijk. De producten worden niet vanuit voorraad verstuurd, maar 'on demand' gedrukt en verzonden. 'On Demand' is een volledig geautomatiseerd proces en houdt in dat elke bestelling direct speciaal voor de betrokken Student wordt geproduceerd. Indien de publicatie beschadigd is of anderszins niet goed, dan kan de Student contact opnemen met de Universiteit Leiden.
 • 8.4 Het product valt onder de wettelijke garantie, bepaald door de Nederlandse overheid.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

 • 9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Student en Universiteit Leiden, dan wel tussen Universiteit Leiden en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Student en Universiteit Leiden, is Universiteit Leiden niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Universiteit Leiden.

Artikel 10. Overmacht

 • 10.1 Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft Universiteit Leiden in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door aan de Student dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Universiteit Leiden gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 • 10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Universiteit Leiden kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 11. Diversen

 • 11.1 Indien de Student aan Universiteit Leiden schriftelijk opgave doet van een adres, is Universiteit Leiden gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de Student tijdig aan Universiteit Leiden schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar de bestellingen dienen te worden gezonden.
 • 11.2 Wanneer door Universiteit Leiden gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De Student kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Universiteit Leiden deze Voorwaarden soepel toepast.
 • 11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Universiteit Leiden in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Universiteit Leiden vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 • 11.4 Universiteit Leiden is bevoegd om bij de uitvoering van bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Digitale Bibliotheek / Reader Online Library

 • 12.1 Na aanschaf van een fysiek exemplaar zal de reader voor de Student direct, na betaling, worden toegevoegd aan zijn/haar digitale bibliotheek in zijn persoonlijke bestelomgeving binnen Readeronline.
 • 12.2 Het digitale exemplaar is alleen inzichtelijk voor Student met een werkende internetverbinding na inloggen met zijn ULCN account op zijn persoonlijke bestelomgeving.
 • 12.3 Gelet op de Wet Auteursrechten is het de student onder geen beding toegestaan om de inloggegevens te delen met derden en of de inhoud van de digitale reader te dupliceren of te delen met derden.
 • 12.4 Universiteit Leiden is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade welke te relateren is aan het (tijdelijk) niet beschikbaar hebben van de Digitale Bibliotheek / Reader Online Library en het niet beschikbaar zijn van de gemaakte notities door de student.
 • 12.5 Alle in ReaderOnline gepubliceerde en door student aangeschafte titels, vanaf collegejaar 2014-2015,  zullen beschikbaar blijven voor de student zolang deze ingeschreven staat bij de Universiteit Leiden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank Den Haag.

Leiden, september 2018